تابلو برق کامپوزیت ۸۰x95x38 (تابلوی زیر ترانس و شالتر)
تابلو برق کامپوزیت 80x95x38 (تابلوی زیر ترانس و شالتر)
تابلو برق کامپوزیت به ابعاد 80x95x38 سانتی متر (تابلوی زیر ترانس و شالتر)

تابلو برق کامپوزیت با ابعاد ذکر شده دارای فضای مناسب جهت نصب لوازم شبکه توزیع

و قابل استفاده به عنوان تابلوی زیر ترانس و یا شالتر توزیع

محصولات هم دسته
فهرست